Art
Aphidecta obliterata
Chrysolina polita
Gryllus campestris
Mecinus pyraster
Nymphalis antiopa
Pheosia gnoma
Saperda carcharias
Sphinx pinastri
Stictocephala bisonia
Zygaena ephialtes
Aphidecta obliterata
Aphidecta obliterata
Chrysolina polita
Chrysolina polita
Gryllus campestris
Gryllus campestris
Mecinus pyraster
Mecinus pyraster
Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa
Pheosia gnoma
Pheosia gnoma
Saperda carcharias
Saperda carcharias
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Stictocephala bisonia
Stictocephala bisonia
Zygaena ephialtes
Zygaena ephialtes